SSAT (เอสเอสเอที)

SSAT หรือ Secondary School Admission Test คือข้อสอบ Standardised Test ปรนัยมาตรฐาน ที่โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันส่วนใหญ่เลือกใช้ในการพิจารณารับเด็กนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น Grade 5 ไปจนถึงถึง Grade 12 (ระดับชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย) ซึ่งสำหรับโรงเรียนที่รับนักเรียนโดยการสอบตรง ข้อสอบก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายกันกับ SSAT โดยอาจจะมีการสอบสัมภาษณ์ และเขียนเรียงความเพิ่มมาด้วย

การสอบ SSAT แบ่งเป็น 2 ระดับคือ

   - Middle Level (ระดับกลาง) ซึ่งเป็นระดับสำหรับเด็กที่จะสอบเพื่อเข้าเรียนในชั้น Grade 5 ถึง Grade 7 (เทียบเท่า ป.5 ถึง ม.1)

   - Upper Level (ระดับสูง) ซึ่งเป็นระดับสำหรับเด็กโตที่จะเข้าเรียนในชั้น Grade 8 จนถึง Grade 12 (เทียบเท่า ม.2 ถึง ม.6)

โดยข้อสอบทั้ง 2 ระดับนั้นจะมีสไตล์การสอบและรูปแบบที่เหมือนกัน โดยจะต่างกันตรงที่ระดับความยากง่ายของคำถาม 

 

รูปแบบข้อสอบ

ในส่วนแรกของข้อสอบนักเรียนจะต้องเขียน Essay ในเวลาไม่เกิน 25 นาที

หลังจากพัก 5 นาที จะเจอข้อสอบส่วนที่สองในส่วนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย ส่วนถัดไปเป็น Reading Comprehension ซึ่งใช้ทดสอบความเข้าใจในการอ่าน  หลังจากพักอีก 10 นาทีจะเป็นส่วนที่สี่ในเรื่อง Verbal - Synonyms/Analogies ซึ่งก็คือการทดสอบคำศัพย์ที่ใช้กันในระดับ High School   ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนคณิตศาสตร์อีกหนึ่งชุด เป็นอันเสร็จสิ้นการสอบ (ข้อสอบมักเริ่มด้วยการเขียน Essay ส่วนที่เหลืออีก 4 ส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อสอบแบบปรนัยอาจมีการสุ่มสลับกันไปมาโดยไม่มีการเรียงลำดับอย่างชัดเจน)

โดยตัวอย่างรูปแบบข้อสอบอาจเป็นดังนี้

Part

Section

Questions

Time

1

Essay

1 Essay

25 minutes

2

Mathematics

25 questions

30 minutes

3

Reading Comprehension

40 questions

40 minutes

3

Verbal - Synonyms/Analogies 

60 questions

30 minutes

4

Quantitative II

25 questions

30 minute

โดยการทำข้อสอบจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย (รวมเวลาพัก)

Useful links

SSAT Registration


  Courses

  Contact

Tel: 081-555-5873
Email: info@prodigyacademics.com

Address: 281/32 Surawong Road, Bangrak, 10500 Thailand.

(Next to Neilson Hay’s Library)
5 Minutes from BTS Saladaeng and BTS Surasak
5 Minutes from MRT Hua Lampong