SAT (ข้อสอบแซท หรือ เอสเอที)

SAT ย่อมาจาก"Scholastic Assessment Test" ซึ่งเป็น Admission Exam มาตรฐาน ที่เด็กนักเรียน high school มัธยมปลายในอเมริกาใช้ในการสอบวัดผลเพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั่นเอง (อีกตัวหนึ่งคือ ACT) ซึ่งด้วยการที่ SAT เป็นข้อสอบ Standardised Test หรือข้อสอบมาตรฐานสากล SAT จึงถูกใช้ไม่ใช่แค่ในอเมริกาเท่านั้น แต่ยังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยถูกใช้เป็นข้อสอบวัดผลสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นโปรแกรมอินเตอร์และใช้ภาษาอังกฤษในการสอน เช่น จุฬาอินเตอร์  ธรรมศาสตร์อินเตอร์ และ มหิดลอินเตอร์ เป็นต้น

ข้อสอบ SAT ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือส่วน:

                                           - Essay Writing (เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ)

                                           - Critical Reading (ความเข้าใจในการอ่าน/การอ่านเชิงวิเคราะห์)

                                           - Mathematical Reasoning (หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์) และ

                                           - Writing Skills (การวิเคราะห์ไวยากรณ์อังกฤษ)

 โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับ ส่วน Critical Reading (Verbal) และ Mathematical Reasoning (Maths) เป็นหลัก

ในส่วนของ Critical Reading นั้นจะแบ่งเป็นส่วนย่อยอีก 2 ส่วน คือส่วน Sentence Completion ที่จะทดสอบความรู้ในการใช้คำศัพย์ภาษาอังกฤษในระดับสูง (ระดับมหาวิทยาลัย)  ส่วนที่สองคือส่วน Reading Passage ซึ่งจะทดสอบความเข้าใจในการอ่านบทความภาษาอังกฤษในเชิงลึก ซึ่งต้องใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ (Critical Reading Skill) โดยข้อสอบ Critical Reading จะเป็นข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมด (Multiple Choice)

ในส่วนของ Mathematical Reasoning นั้นจะเป็นแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์โดยใช้ความเข้าใจในหลักคณิตศาสตร์ และหลักตรรกะในการแก้โจทย์ปัญหา (Problem-Solving Skill) โดยคำถามส่วนใหญ่เป็นแบบปรนัยเกือบทั้งหมด  

ในส่วนสุดท้ายคือ Writing Skills ประกอบไปด้วยการเขียน Essay (อย่างน้อย 250 คำภายใน 30 นาที) เป็นการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็นของตัวผู้สอบเองเกี่ยวกับประเด็นที่ข้อสอบกำหนดให้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย ทดสอบการการวิเคราะห์ไวยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ

การสอบ SAT ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง (รวมเวลาพัก)

โดยส่วนแรกในการสอบจะเริ่มจากการเขียน Essay ก่อนเสมอ

อีกแปดส่วนที่เหลือหลังจากการเขียน Essay จะเป็นส่วนของ Critical Reading, Mathematical Reasoning และWriting Skills สุ่มสลับกันไปมาโดยไม่มีการเรียงลำดับอย่างชัดเจน

โดย Critical Reading จะมีทั้งหมด 3 แบบทดสอบ, Mathematical Reasoning มี 3 แบบทดสอบและWriting Skills มี 2 แบบทดสอบดังตัวอย่าง

Part

Section

Question

Time

1

Essay Writing

1 Essay

20 mins

2

Maths

20 questions

25 mins

3

Reading

24 questions

25 mins

4

Grammar

35 questions

25 mins

5

Maths

18 questions

25 mins

6

Reading

24 questions

25 mins

7

Maths

16 questions

20 mins

8

Reading

19 questions

20 mins

9

Grammar

14 questions

10 mins

การให้คะแนน

ในการสอบSAT นั้นถ้าผู้สอบจะได้ 1คะแนนสำหรับข้อที่ตอบถูก  แต่ในขณะเดียวกันถ้าตอบคำถามผิดจะถูกหัก 1/4 หรือ 0.25คะแนนสำหรับข้อที่ไม่ได้ตอบจะได้ 0 คะแนน (ไม่ติดลบ) ฉะนั้นการวางแผนในการทำข้อสอบ คือทำเฉพาะข้อที่มั่นใจ แล้วเว้นข้อที่ไม่มั่นใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก  คะแนนดิบที่นำมารวมกับของแต่ละส่วนจะถูกนำไปแปลเป็นคะแนนรวมอีกที ซึ่งในแต่ส่วนจะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน (ยกเว้นในส่วนของการเขียน Essay จะมีให้คะแนนเป็น Band จาก 1.0 ถึง 12.0)

เกณฑในการเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับเกณฑในการเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑในการรับนักเรียนที่ต่างกัน แต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศจะให้ความสำคัญกับคะแนนในส่วนของ Critical Reading กับ Mathematical Reasoning ที่สุด ซึ่งเกณฑคะแนนก็จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการรับนักเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัย อาทิเช่นถ้าเป็นมหาวิทยาลัยระดับ Top ในประเทศสหรัฐอเมริกา ควรมีคะแนน Critical Reading และ Mathematical Reasoning แต่ละส่วนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 600 จากคะแนนเต็ม 800 (ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะได้อย่างน้อย 1,200 จาก 1,600 คะแนน).

สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยเองก็เช่นกัน ถึงแม้ทางมหาวิทยาลัยบางแห่งจะระบุคะแนนขั้นต่ำ (เช่นระบุว่าไม่ต่ำกว่า 400 ในส่วนของ Critical Reading เป็นต้น) แต่นั่นก็เป็นเพียงคะแนนเบื้องต้นเพื่อใช้ในการยื่นสมัคร (ไม่ได้การันตีว่าทางมหาวิทยาลัยจะรับเข้าศึกษา)

นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะมีความถนัดทางคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนที่มาจากทางโรงเรียนนานาชาติ โดยส่วนใหญ่จะทำคะแนนในส่วน Mathematical Reasoning ได้ดีมาก (เช่น 700 ถึง 800 ) ดังนั้นถ้าสามารถทำคะแนนในส่วนของ Critical Reading ได้ดีด้วยก็จะยิ่งมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการชิงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย

SAT Schedule and Registration


  Courses

  Contact

Tel: 081-555-5873
Email: info@prodigyacademics.com

Address: 281/32 Surawong Road, Bangrak, 10500 Thailand.

(Next to Neilson Hay’s Library)
5 Minutes from BTS Saladaeng and BTS Surasak
5 Minutes from MRT Hua Lampong