IELTS (ไอเอล)

IELTS เป็น ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักสูตรจากทางประเทศอังกฤษ ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง Cambridge (UK), British Council (UK) และ IDP (Australia)   IELTS เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (British English) สำหรับผู้ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา (non-native speakers) ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (academics purpose) หรือเพื่อการทำงานในต่างประเทศ (general purpose)

ข้อสอบ IELTS จะถูกแบ่งเป็น 4 ส่วนเพื่อทดสอบ 4 ทักษะ ดังต่อไปนี้

     - พูด (Speaking)

     - ฟัง (listening)

     - อ่าน (Reading) และ

     - เขียน (writing)

โดยในส่วนของ academic purpose นั้นโดยรวมแล้วจะยากกว่า general purpose โดยเฉพาะในส่วนของ การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)  ส่วนของ การพูด (speaking) และการฟัง (listening) นั้นจะเหมือนกัน 

รูปแบบข้อสอบ

 

Section

Description

Questions

Time

Score

 

Section 1: Listening

 

*Parts 1 & 2 are in a social context

*Parts 3 & 4 are in an academic context

 

 

Part 1: A conversation between 2 speakers on an everyday topic

10 Questions

Total Time: 40 Minutes

(For 40 Questions)

Band: 0 –9

Part 2: An informative monologue

10 Questions

Part 3: A discussion on an academic topic

10 Questions

Part 4: An academic lecture or presentation

10 Questions

 

Section 2: Reading

Passage 1

13 Questions

 

Total Time: 60 Minutes

(For 40 Questions)

 

 

Band: 0 –9

Passage 2

13 Questions

Passage 3

14 Questions

Section 3: Writing

Part 1: Analytical Writing (analyzing graph, chart, table or diagram)

Minimum of 150 words

20 minutes

Band: 0 –9

Part 2: Argumentative Writing (discuss idea or opinion)

Minimum of 250 words

40 minutes

Band: 0 –9

Section 4: Speaking

Part 1: A short introductory conversation, briefly discussing personal information, experiences & hobbies

N/A

2-5 Minutes

Band: 0 - 9

Part 2: Prepare and present a response to an assigned topic/subject with 1 or 2 follow-up questions.

N/A

 

1 Minute to prepare

2 Minutes to present

Part 3: Further discussion based on your responses from the previous parts

N/A

2-5 Minutes

 

ข้อสอบ IELTS มีลักษณะดังนี้

Listening

ข้อสอบจะเริ่มด้วย ส่วนของการฟังก่อนเสมอ โดยจะมีทั้งหมด 4 ส่วนย่อย แต่ละส่วนมีคำถาม 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมทั้งหมดเป็น 40 ข้อ 40 คะแนน ประเภทของคำถามจะมีทั้งแบบ ปรนัย (multiple choice) เติมคำลงในช่องว่าง (sentence completion) เติมคำลงในตาราง (diagram completion) จับคู่คำ (matching) และอื่นๆ ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาในแต่ละส่วนย่อยเพียงแค่ครั้งเดียว โดยจะไม่มีการเล่นซ้ำ การสอบจะใช้เวลาทั้งหมด 40 นาที (มีเวลาฟัง 30 นาที และมีเวลาในการเขียนคำตอบในตอนท้าย อีก10 นาที)

     ส่วนย่อยที่ 1: เป็นบทสนทนาระหว่างคน 2 คนในเรื่องประจำวันทั่วไป (a conversation on everyday topic)

     ส่วนย่อยที่ 2: เป็นบทพูดของคนคนเดียวเกี่ยวกับเรื่องประจำวันทั่วไป (a monologue on everyday topic)

     ส่วนย่อยที่ 3: เป็นบทสนทนากลุ่มคน 2-3 คนเกี่ยวกับการศึกษา (a conversation on academic topic)

     ส่วนย่อยที่ 4: เป็นบทพูดของคนคนเดียวเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา (a monologue on academic topic)

Reading

แบบทดสอบการอ่านประกอบไปด้วย 3 บทความ (passage) คละหัวข้อ (เช่นวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์) โดยตอบคำถามรวม 40 ข้อ ภายใน 1 ชั่วโมง (แต่ละบทความ จะมีคำถาม 13-14 คำถาม) ประเภทของคำถามจะมีทั้งแบบ

    ปรนัย (multiple choice)

    เติมคำลงในช่องว่าง (sentence completion)

    เติมคำลงในตาราง (diagram completion)

    จับคู่คำ (matching) และอื่นๆ

Writing 

ข้อสอบการเขียน จะเป็นการเขียน essay 2 หัวข้อ ภายในเวลารวม 1 ชั่วโมง โดย Essay หัวข้อแรกเป็นการเขียน เชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลจาก Graph, diagram หรือ map ต่างๆที่โจทย์กำหนดให้ โดยใช้คำไม่ต่ำกว่า 150 คำ ในเวลา 20 นาที ส่วน Essay ที่สองเป็นการเขียนแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์ในประเด็นที่โจทย์กำหนดให้ โดยใช้คำไม่ต่ำกว่า 250 คำ ในเวลา 40 นาที

Speaking

การสอบการพูดนั้น จะเป็นการสัมภาษณ์ ตัวต่อตัวกับเจ้าของภาษา (examiner) โดยใช้เวลารวมประมาณ 15 นาที โดยการสอบจะแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ในช่วงแรกนั้นจะเป็นการแนะนำตัว โดยผู้สัมภาษณ์ อาจจะถามข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ ที่อยู่ เรื่องที่โรงเรียนหรืองาน เป็นต้น ในช่วงที่สอง ผู้สอบต้องตอบคำถามที่ ตามหัวข้อที่ผู้สัมภาษณ์ จัดเตรียมไว้ให้ โดยผู้สอบจะมีเวลาเตรียมตัว 1 นาทีและใช้เวลาในการตอบคำถามประมาณ 2-3 นาที ในช่วงสุดท้ายนั้น จะเป็นการพูดคุยในเรื่องที่อาจต่อยอดมาจากหัวข้อในช่วงที่แล้ว หรืออาจเป็นคำถามใหม่ก็ได้ ใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที

 

การให้คะแนน

คะแนนดิบในแต่ละส่วนของ IELTS นั้น จะถูกเปลี่ยนเป็น คะแนนมาตรฐานของ IELTS ที่เรียกว่า band score ซึ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8  โดย band score ของแต่ละส่วนก็จะถูกนำมาเฉลี่ยเป็น band score รวมของทั้ง test   มหาวิทยาลัยส่วนมากจะใช้ band score ที่ 6.0 เป็น เกณฑ์ในการรับนักเรียน

 

Useful Links:

IELTS Schedule and Registration at IDP

IELTS Schedule and Registration at British Council


  Courses

  Contact

Tel: 081-555-5873
Email: info@prodigyacademics.com

Address: 281/32 Surawong Road, Bangrak, 10500 Thailand.

(Next to Neilson Hay’s Library)
5 Minutes from BTS Saladaeng and BTS Surasak
5 Minutes from MRT Hua Lampong